Омурткалуулардын зоологиясы боюнча лабораториялык-практикалык сабактар

Автор: Г.К. Омуралиева, Б.К. Өмүралиева, Н. Аматова

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2011, - 384 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-22 18:05:30

Бул китепте «Омурткалуулардын зоологиясы» предмети боюнча, мамлекеттик стандарттын, окуу планынын негизинде түзүлгөн, кыргыз тилинде жазылган, лабораториялык практикалык сабактардын иштелмеси берилген. Хордалуу жаныбарларды окуп үйрөнүүдө, алардын бардык класстарынын морфологиялык, анатомиялык, систематикалык, жана экологиялык мүнөздөмөсү сүрөттөрү менен коштолот. Ар бир тема планы, лабораториялык иштерди аткаруунун усулдук сунуштары, студенттердин алган билимин текшерүүчү суроолору менен кошо берилип, темага карата кыскача баяндама берүү менен аяктайт.
Окуу китеп биология, биотехнология, география, экология, зооветеринария, аграномия, медицина ж.б.у.с. адистиктерде окуган студенттер жана окутуучулар үчүн сунушталат.

Жаңы китептер