Рубаилер, бейт, газалдар

Автор: Курсан Пахыр Чандеки

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2014, – 40 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 15:50:33

Бул ыр жыйнакта акындын Чыгыш адабиятындагы рубаи, бейт, газал өңдүү ыр куруу формаларын өз чыгармачылыгында эксперменттегени көрүнөт. Ошону менен кошо ырлардагы формалык гана өзгөчөлүк эмес, ой жүгүртүүдөгү чыгыштык бөтөнчөлүктөр, бул эң алды менен өмүр-өлүм, байлык-кедейлик, бул дуйнө, тиги дүйнө сооп-күнөө, тооба-текеберлик, падышалык-дарвештик деген сыяктуу заман жана адам насилинен өнүп чыгуусу көрүнүштөрдүн татаал тамырларын, фалсафий маани-маңызын ичкилик кыргыздарынын ойлоо маданиятынын алкагында интерпретациялоого аракет кылгандыгы даана байкалат.

Жаңы китептер